“Теория и практика на консултирането и психотерапията” през очите на доц. Людмила Андреева

Mar 19

 

Двутомната поредица на Джералд Кори върху индивидуалната и груповата психотерапия и консултиране („Теория и практика на консултирането и психотерапията“ и „Теория и практика на груповото консултиране“) е вероятно най-пълният учебен текст по въпросите на психологическото оказване на помощ. Това е една от причините той да се използва масово в подготовката на бъдещи професионалисти в областта на помагащите професии в англоезичните страни, а вече е преведен и на повече от десет езика, сред които арабски, китайски, руски и испански, осигуряващи на двата тома огромна читателска аудитория по целия свят.

 

Заедно със съпругата си, Мариан, Джералд Кори провежда обучителни семинари по групово консултиране за професионалисти в областта на психичното здраве в множество университети в САЩ, но и в Корея, Ирландия, Германия, Белгия, Шотландия, Мексико, Китай, Хонконг и Канада, а това го прави незаменим експерт по въпросите на междукултурната компетентност в оказването на психологическа помощ – проблем, който се разработва интензивно през последното десетилетие първоначално в американската теория и практика, но предизвиква все по-голямо внимание и в Европа.

 

След като представя психоаналитичната, Адлеровата, екзистенциалната, центрираната върху човека, гещалттерапията, поведенческата, когнитивно-поведенческата, терапията на реалността, феминистката терапия, постмодерните подходи (фокусирана върху решението кратка терапия и наративна терапия) и терапията на семейните системи, Кори завършва с интегриране на различните подходи и с примерен клиничен случай, за да помогне на читателя да види неговия интегративен подход в действие. В целия текст авторът защитава тезата, че всеки професионалист от областта на помагащите професии трябва да изгради собствен стил на работа, определен от неговите личностни характеристики, но и от особеностите на клиентелата, с която ще работи. Затова и текстът, посветен на различните терапевтични подходи, е структуриран по един и същ начин: ключови понятия, терапевтичният процес, терапевтични техники и процедури, многокултурна перспектива, конкретната терапия, приложена към хипотетичен клиничен случай, приноси и ограничения на подхода. Така Кори подпомага читателя да сравнява и да съпоставя различните подходи, и постепенно да изгражда собственото си разбиране за консултирането и психотерапията.

 

Всестранността на текста, неговата добра организация, многото илюстрации и примери несъмнено заслужено превръщат този двутомен труд на Джерадл Кори в основен учебен ресурс за всички, които се подготвят да работят в областта на човешките услуги. Радостно е, че и българските студенти и всички, интересуващи се от тази проблематика, вече имат възможността да се запознаят с „Теория и практика на консултирането и психотерапията“ и „Теория и практика на груповото консултиране“ на родния ни език благодарение на усилията на издателство „Изток-Запад“.

 

Leave a Reply


seven + 3 =