Писмо на Левски до Найден Геров – из “Васил Левски – живот, дела, извори” (т. 1)

Feb 19

 

 

 

Левски до Найден Геров

Като не го заварил сам в Белград, сега му пише. Иска да излезе макар 25 дни преди срока от легията, за да отиде в България и да ускори там приготовленията, и го моли да нареди да го пуснат. Наредено било за общо въстание, но то е работа за хора само като него да го извършат. Сочи себе си като старейшина и като подготвен за целта. Праща му портрета си от 1867 г. и две писма.

Ваше благородие г-н Найдене[1]!

При идването ви[2] в Белград идвах веднъж при вас, дано ви намерех сам, да ви кажа, че искам да изляза пред времето макар 25 дни: да си дойда по нашите места, да се срещна с познатите ми от които очаквам нещо и на които трябва да се каже по една пред[3], и тогава ще имаме сигурна нашата къща с двора й[4]. Затова ви моля сега писмено да пред април 20: с някое средство да ме искате за във Влашко[5] и оттам да ми се дадат шест дълги и шест къси, които се пълнят отзад[6]. Напротив, ако не ме пуснат преди времето, от което ви пиша по-горе, и не ми дадат потребните от Влашко, тогава знам, че нищо няма в нашата къща. На които съм казал и още на 67 г. През други, че докато не дойда, на никого да не вярват, от които са и чака в онова място.[7] А ако ли съвсем други се обърне.[8] Каквото ни най-малко не сме се уверили[9], защото за такова нещо трябва поне един старейшина да има между нас[10]. В кратко, всекидневните минути[11] ни показват разпиляване, за което всички казват, че един месец като остане до времето март 15[12]. Очевидно да е за истина? Ако ли не, едни говорят, че ще се върнат във Влашко, а повечето се съгласяват да излязат на чети, което ще рече че остава на наше разположение[13], а къде ще му излезе краят? Затова остава на старите[14] да му мислят. Ако не ни дадат п-шки[15], ние ще им из­лезем с т-ги[16], както и на 67 г. третата ни част беше.

Моля ви както и да е било наредено за общо въстание[17]. Или не е било? Ако изработите по-скоро, за което ви моля, и е възможно[18] и като дойда първо при вас ще видите, че колкото по-рано да съм дошъл, е било по-добре. Ако и да знаете какво трябва. Но като вас човеци не могат да извършат, ако и да можете чрез други, не знаете ония човеци, с които може да се извърши.

Подарявам и лика си в 67-мо [лето] ходящ[19] и един на г-н Рашка. Другите ми писъмца моля да ги изпратите сигурно[20]. От двете ми в едноимни[21] писма изпратете по-малкото, а другото задръжте при вас или при Рашка, докато дойде сам човекът да си го вземе, когото физиономията му го показва въздребен, черноок, с тънък глас.  Напротив, ако не дойде сам, то ще дойде за това писмо човек висок, черноок, дългообраз на име Минчо х. Недюв от същото село.

Покорен Васил И. Левски

1 февруари 1868 г.                                                                 от Белградска академия

Новообразувана българска чета

Арх. Н. Геров, кн. I, стр. 987

 


[1] Найден Геров, руски консул по онова време в Пловдив и сега дошъл временно – както се разбира от съдържанието на писмото – в сръбската столица, дето Левски служи във втората българска легия. Първата легия на Раковски беше през 1867 г.

 

[2] През време, когато Н. Геров се е намирал в Белград.

 

[3] Да се подготвят или организират предварително.

 

[4] Ще имаме осигурено нашето отечество в целокупност.

 

[5] Да го изискат българските първенци от Влашко, които устроиха легията, да бъде освободен от военното началство в Белград преди 20 април.

 

[6] Шест пушки и шест револвера.

 

[7] Иска да каже: до които съм се обърнал. Това са все хора, от които се чака решителна работа от онези места.

 

[8] Трябва да се чете като въпрос: и ако вместо мен друг се обърне с искане да поеме същото дело?

 

[9] Няма вероятност за подобно нещо.

 

[10] Като бивш байрактар и съгласно „Закона“ на Раковски, заместник на най-старшия („първостепен“) воевода Панайот, той е сам старшина също и за новата инициатива да върви и организира народа.

 

[11] Отделни случки всекидневно ни показват желание да се разпилее (да се дезорганизира) и да се разпусне легията.

 

[12] Да бъдат разпуснати.

 

[13] Остава на наш избор да си се върнем във Влашко или да навлезем на малки чети в България.

 

[14] Водителите от Добродетелната Дружина в Букурещ, които са изпратили всички други момчета в Легията в Белград.

 

[15] Пушки.

 

[16] Тояги. Тояги наричаха тогава и старите негодни пушки, които се пълнят от горе.

 

[17] Моля ви да изпълните гореизложеното, дори ако е вече наредено да има общо въстание в България.

 

[18] – а за това има всички възможности –

 

[19] Фотография, правена през време на четуване в Стара планина по-първата 1867 г.

 

[20] По-верен и сигурен начин, за да не попаднат във вражески ръце.

 

[21] Едноименни.

 

Leave a Reply


7 + = thirteen